Haya’da Udiyaar Garawga Aafoyinka Iyo Kaydka Rashinka Qaranka Oo Furtay Kulanka Mareynta Masiboyinka.